Back to Calendar

Varsity Wrestling vs NMH, Portsmouth Abbey, Brooks, Roxbury Latin

Saturday, January 13   2:30 PM - 5:30 PM

Results: W 46-36 vs. Brooks, W 33 - 27 vs NMH, W 40 - 32 vs. Portsmouth Abbey HS

Location: MAC Richardson